​Integritetspolicy

​Personuppgifter

​Miljöservice Syd AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Miljöservice Syd ABs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna Integritetspolicy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Miljöservice Syd AB samlar in och hur denna används enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Miljöservice Syd AB, (”vi / våra” 556035-7005), Pilotgatan 5, 212 39 Malmö, 

040 29 37 98, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?​

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi hämtat in i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, leverantör eller anställd. De personuppgifter som Miljöservice Syd AB behandlar är personnummer (för anställda), namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köp- och orderhistorik.

Hur använder vi dina personuppgifter?​

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Vi behandlar även dina uppgifter I den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Uppgifterna kan komma att användas för att analysera köpvanor I syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring, utföra tjänsterna vi erbjuder samt vidareutveckling av våra tjänster för att tillvarata kundförhållandet, kundanalyser, direktmarknadsföring, nyhetsbrev. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post till dig om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

​​

Uppgifterna behandlas vidare för att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen).

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

​Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Miljöservice Syd AB. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning så kallade personuppgiftsbiträden. Miljöservice Syd AB använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Miljöservice Syd AB. Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till banker, försäkringsbolag och myndigheter.

​Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till datorer. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policies.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Miljöservice Syd AB dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

  • När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.
  • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut.
  • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

​​

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

​​

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. Miljöservice Syd AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Miljöservice Syd AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna Miljöservice Syd AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: msab@msab-syd.se.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företagets hantering av personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

​Miljöservice Syd AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Senast ändrad 2022-05-03

Kontakt​

Tel: 040 29 37 98

E-mail: msab@msab-syd.se

Adress

Miljöservice Syd AB
Pilotgatan 5

212 39 Malmö​